შეხვედრა პრემიერ-მინისტრთან

[Eng] [Рус]
▪️საქართველოს პრემიერ მინისტრი, გიორგი გახარია ჯანდაცვისა და ეკონომიკური გუნდის მინისტრებთან ერთად კერძო სამედიცინო დაწესებულებების ხელმძღვანელებს შეხვდა. მთავრობის ადმინისტრაციის მიწვევით აჭარიდან შეხვედრას ჯანმრთელობის ცენტრ „მედინას“ ხელმძღვანელები, მფლობელი – #ირის #ბორჩაშვილი და გენერალური დირექტორი მ/შ, მედიცინის დოქტორი, კრიტიკული მედიცინის სრული პროფესორი – #ნინო #ქაჯაია ესწრებოდნენ.

▪️შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ პირველ ეტაპზე, კორონავირუსთან დაკავშირებით ძირითად დატვირთვას მიიღებენ სახელმწიფო კლინიკები და ამ მიზნით, უკვე მომზადებულია რამდენიმე სამედიცინო დაწესებულება. თუმცა, ვინაიდან ქვეყანა გადადის ვირუსის გავრცელების ეტაპზე, შესაძლოა დადგეს დამატებითი საწოლების ფონდის მოძიების აუცილებლობა, რაშიც კერძო სექტორის მხარდაჭერას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება.

▪️შეხვედრაზე კერძო სამედიცინო დაწესებულებების წარმომადგენლებმა დადებითად და ეფექტურად შეაფასეს კორონავირუსის პრევენციისა და მართვის სახელმწიფო პოლიტიკა და მთავრობას დაავადებასთან ბრძოლის პროცესში სრული მხარდაჭერა გამოუცხადეს.

▪️დღეს ჩვენი ქვეყნა და სამედიცინო სფერო ვირუსთან ბრძოლის ურთულესი გამოცდის წინაშეა. ირის ბორჩაშვილის სახელობის ჯანმრთელობის ცენტრი „მედინა“ თავისი პროფესიონაზმითა და მრავალწლიანი გამოცდილებით ყოველთვის იდგა და აგრძელებს სახელმწიფოს, პაციენტებისა და თითოეული მოქალაქის გვერდით დგომას, განსაკუთრებით ამ მეტად რთულ ვითარებაში. სამედიცინო დაწესებულებაში მიღებულია ყველა პრევენციული ზომა პაციენტისა და სამედიიცნო პერსონალის უსაფრთხოებისთვის. კლინიკა მზად არის ჩაერთოს სხვა პროცესების სრულყოფილად მართვაში.

——————————————————————————————————

▪️ The Prime Minister of Georgia, Giorgi Gakharia, together with the Ministers of Health and Economic Team met with the heads of private medical institutions.
By the invitation of the Government Administration, the meeting was attended by the heads of Health Center “Medina”, owner – Iris Borchashvili and General Director, Doctor of Medicine, Full Professor of Critical Medicine – Nino Kajaia.

▪️ At the meeting it was noted that in the first phase, state clinics will receive coronavirus-infected patients. To this end, several medical institutions have already been prepared. Later it may be necessary, extra beds financing and it’ll be important private sector support.

▪️ At the meeting, the representatives of private medical institutions positively and effectively assessed the state policy of prevention and management of coronavirus and pledged full support to the government in the fight against the disease.

▪️ Today, our country and the field of medicine are faced with the most difficult challenge to fight the virus. Iris Borchashvili Medical Center “Medina” with its professionalism and many years of experience, has always stood by the state, patients and every citizen, especially in this very difficult situation. There are taken all preventive measures for the safety of patients and medical personnel at the medical facility. The clinic is ready to get involved in other processes to comprehensively management.

——————————————————————————————————

▪️ Премьер-министр Грузии Георгий Гахария вместе с группой министров здравоохранения и экономики встретился с руководителями частных медицинских учреждений. По приглашению правительственной администрации на совещании присутствовали руководители центра здравоохранения “Медина”, владелица – Ирис Борчашвили и исполняющая обязанности генерального директора, доктор медицинских наук, профессор критической медицины – Нино Каджаиа.

▪️ На встрече было отмечено, что на первом этапе государственные клиники получат основную нагрузку в отношении коронавируса, и несколько медицинских учреждений уже подготовлены для этой цели. Однако по мере распространения вируса в стране может возникнуть необходимость дополнительных коек, при этом поддержка частного сектора имеет первостепенное значение.

▪️ На встрече представители частных медицинских учреждений положительно и эффективно оценили государственную политику профилактики и лечения коронавируса и пообещали всестороннюю поддержку правительству в борьбе с этой болезнью.

▪️ Сегодня наша страна и область медицины сталкиваются с самым сложным испытанием в борьбе с вирусом. Медицинский центр имени Ириса Борчашвили “Медина” с его профессионализмом и многолетним опытом, всегда стоялб стоит и будет стоять рядом каждого гражданина, тем самым способствуя благополучию государства, особенно в этой очень сложной ситуации.

▪️ Клиника готова принять участие в полной ликвидации эпидемии в Грузии и в медицинском учреждении приняты все меры предосторожности для обеспечения безопасности пациентов и медицинского персонала.

#StopCoV #Coronavirus