ორსულთა პატრონაჟი ჯანმრთელობის ცენტრ მედინაში

ორსულთა პატრონაჟის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დადექით აღრიცხვაზე ჯანმრთელობის ცენტრ “მედინაში” და მიიღეთ 8 უფასო ვიზიტი.

ანტენატალური მეთვალყურეობის კომპონენტის ფარგლებში, დარეგისტრირებული ორსულებისათვის იფარება:

პირველი ვიზიტი -13 კვირის ორსულობის ვადამდე

ა) მეან-გინეკოლოგის კონსულტაცია

ბ) სისხლის საერთო ანალიზი

გ) შარდის კულტურალური გამოკვლევა

დ)სისხლის ჯგუფისა და რეზუს-კუთვნილების განსაზღვრა

ე) რეზუს-ანტისხეულებზე ტესტირება რეზუს-უარყოფითი სისხლის კუთვნილების ქალებში

ვ) სკრინინგული ტესტები (B ჰეპატიტის ვირუსი, C-ჰეპატიტის ვირუსი, აივ ინფექცია და სიფილისი)

ზ)ულტრაბგერითი გამოკვლევა

►მეორე ვიზიტი – ორსულობის-18-20 კვირაზე

ა) მეან-გინეკოლოგის კონსულტაცია

ბ) ულტრაბგერითი გამოკვლევა

► მესამე ვიზიტი – ორსულობის 26 კვირაზე

ა) მეან-გინეკოლოგის კონსულტაცია

ბ) შარდში პროტეინურიის განსაზღვრა

გ) ჰემოგლობინის განსაზღვრა სისხლში

დ) რეზუს-ანტისხეულებზე ტესტირება რეზუს-უარყოფითი სისხლის კუთვნილების ქალებში

ე) სკრინინგი გესტაციურ დიაბეტის გამოვლენის მიზნით

► მეოთხე ვიზიტი- ორსულობის 30 კვირაზე

ა) მეან-გინეკოლოგის კონსულტაცია

ბ) შარდში პროტეინურიის განსაზღვრა

► მეხუთე ვიზიტი ორსულობის 34 კვირაზე

ა) მეან-გინეკოლოგის კონსულტაცია

ბ) შარდში პროტეინურიის განსაზღვრა

► მეექვსე ვიზიტი ორსულობის 36 კვირაზე

ა) მეან-გინეკოლოგის კონსულტაცია

ბ) შარდში პროტეინურიის განსაზღვრა

გ)ჰემოგლობინის განსაზღვრა სისხლში

► მეშვიდე ვიზიტი ორსულობის 38 კვირაზე

ა) მეან-გინეკოლოგის კონსულტაცია

ბ) შარდში პროტეინურიის განსაზღვრა

► მერვე ვიზიტი ორსულობის 40 კვირაზე

ა) მეან-გინეკოლოგის კონსულტაცია

ბ) შარდში პროტეინურიის განსაზღვრა

ყველა ორსულისთვის, რომლებიც არ დარეგისტრირებულან, ან დარეგისტრირდნენ ორსულობის 13 კვირის შემდეგ, ორსულთა და ახალშობილთა მეთვალყურეობის ელექტრონულ მოდულში პროგრამის მოსარგებლედ, ან არ უსარგებლიათ პირველი ვიზიტით ვაუჩერის ფარგლებში დადგენილ ვადებში, პროგრამით გათვალისწინებულია სკრინინგული კვლევების (В და С ჰეპატიტებზე აივ-ინფექცია/შიდსსა და სიფილისზე) უზრუნველყოფა.

ყველა ორსულისთვის, სიფილისზე ეჭვის შემთხვევაში, გათვალისწინებულია სიფილისზე კონფირმაციული კვლევის ჩატარება, ადრეული და მოგვიანებითი სიფილისის მკურნალობა, ასევე მათი ახალშობილთა გამოკვლევა თანდაყოლილი სიფილისის გამოსარიცხად.

პროგრამით გათვალისწინებულია გენეტიკური პათოლოგიების ადრეულ გამოვლენა ორსულებში, რაც მოიცავს;

• გენეტიკურ პათოლოგიებზე სკრინინგულ გამოკვლევას სამმაგი ტესტ – სისტემით;

• სკრინინგით ვერიფიცირებული ორსულების ინვაზიური კვლევას (ამნიოცენტეზი) კარიოტიპირების მეთოდით.

ანტენატალური მეთვალყურეობის ფარგლებში, ყველა ორსული ორსულობის 13 კვირამდე უზრუნველყოფილია ფოლიუმის მჟავით, ხოლო დადასტურებული რკინადეფიციტური ანემიის შემთხვევაში რკინის შემცველი პრეპარატით.

„სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული იმ ოჯახებისათვის, რომელთა საარსებო შემწეობის მისაღები ზღვრული ქულა არ აღემატება/ან ტოლია 100 000-ს, 6-23 თვის ასაკის ბავშვები უზრუნველყოფილნი არიან მიკროელემენტების შემცველი საკვები დანამატით

ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგის კომპონენტი ჰიპოთირეოზზეფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე მოიცავს:

 • ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე ახალშობილთა გამოვლენას ქვეყნის მასშტაბით (მათ შორის, მუკოვისციდოზზე ქ. თბილისის მასშტაბით) დაბადებული ყველა ახალშობილის       სკრინინგის მეშვეობით;

 • ფენილკეტონურიისა და ჰიპერფენილალანინემიის მქონე ახალშობილთა მეორად დიაგნოსტიკას, დაავადების დადასტურების მიზნით;

 • ფენილკეტონურიითა და ჰიპერფენილალანინემიით დაავადებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ყოველთვიურ მონიტორინგსა და ამბულატორიულ დახმარებას;

 • ფენილკეტონურიის და ჰიპერფენილალანინემიის პათოლოგიური გენების მატარებელი ოჯახების კონსულტირებას, ამ პათოლოგიათა პრევენციის მიზნით;

 • ფენილკეტონურიითა და ჰიპერფენილალანინემიით დაავადებულ ბავშვთა ოჯახის წევრებთან ტრენინგის ჩატარებას;

 • ერთ წლამდე ასაკის ბავშვთა ჰიპოთირეოზის მეორად დიაგნოსტიკას და ამბულატორიულ მონიტორინგს, რაც მოიცავს ენდოკრინოლოგის და პედიატრის მომსახურებასა და სისხლის ლაბორატორიულ კვლევას ჰორმონებზე.

ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევის ფარგლებში გათვალისწინებულია სმენის დარღვევის გამოვლენა ახალშობილებში სმენის პირველადი და მეორეული სკრინინგული გამოკვლევის გზით, ასევე, პირველადი სკრინინგით გამოვლენილი სმენის დარღვევების მქონე ახალშობილების მეორადი სკრინინგი და საჭიროების შემთხვევაში მათი ჩაღრმავებული კვლევების (ტიმპანომეტრული კვლევა და კომპიუტერული აუდიომეტრია) უზრუნველყოფა.